Rate this post

موجودی کالا و حساب‌های مربوطه

به طور کلی، موجودی کالا شامل ملزومات مصرفی، مواد خام، محصولات در جریان ساخت و موجودی های کالای آماده برای فروش اســت.لیکن با توجه به این که در این مبحث صرفا مؤسســات بازرگانی مد نظرند، می‌توان گفت که در مؤسســات بازرگانی، «موجودی کالا» عبارت است از موجودی کالاهایی که به منظور فروش نگهداری می‌‌شود.

موجودی کالا یکی از اقلام دارایی جاری مؤسســه تلقی می‌شــود زیرا انتظار می رود طی یک ســال مالی به فروش رسد یا مصرف شود.

انبارگردان موجودی کالا

در پایان هر ســال مالی، به منظور تعیین مقدار کالای باقی مانده در شــرکت، کلیۀ کالاهای موجود شمارش می‌شوند. به این عملیات، که طی تعداد اقلام باقی ماندۀ موجودی کالا مشــخص می‌شــود، اصطلاحا انبارگردانی (شمارش عینی موجودی های کالا) گفته می شود. البته به منظور اعمال کنترل های قوی تر بر موجودی های شرکت می توان عملیات انبارگردانی را چندین بار در طی سال انجام داد.

بــه عملیاتی که طی آن کلیۀ کالاهای موجود به منظور تعیین مقدار کالای باقی مانده در شرکت شمارش می شوند، انبارگردانی گفته می شود.

روش های ارزیابی موجودی کالا

پس از این که مقدار یا تعداد کالای باقی ماندۀ در پایان از طریق انبارگردانی مشــخص شــد، باید قیمت آن تعیین گردد. اما با توجه به این که کالاهای موجود در پایان دوره طی چندین مرحله و به قیمت های متفاوتی خریداری شده اند، باید مشخص شود که مبلغ هر واحد از کالاها به چه مبلغی در گزارش های مالی منعکس گردد.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست