1/5 - (1 امتیاز)

3ـ روش اولین صادره از اولین وارده (FIFO)

در روش اولین صادره  از اولین وارده (FIFO) فرض بر این است که فروش های دورۀ مالی از موجودی کالای اول دوره و اولین خریدهای دورۀ مالی به عمل آمده اســت؛ بنابراین موجودی کالای پایان دوره از آخرین خریدهای دوره اســت. به عبارت دیگر، در این روش فرض می‌شود هر کالایی که زودتر خریداری شده زودتر نیز به فروش رسیده است. بنابراین آن مقدار از کالاها که در پایان دوره باقی مانده از آخرین خریدهای سال است.

اینک نحوۀ محاســبۀ بهای تمام شــدۀ موجودی کالاهای پایان دوره شرکت سپیدار با استفاده از روش اولین صادره از اولین وارده تشریح می‌گردد. همانطور که اشاره شد در این روش فرض می‌شود که موجودی کالای پایان دوره از آخرین خریدهای سال می‌باشد.لذا ۵۵۰ کیلو کالای فروش رفته شرکت در سال ۱۳۸۸ شــامل ۲۰۰ کیلو کالای خریداری شده در اول اردیبهشت و ۳۵۰ کیلو از کالای خریداری شده در ۱۴ شهریور ماه است. لذا ۲۰۰ کیلوگرم را به قیمت خرید یک واحد کالا در اول اردیبهشــت ماه ضرب می‌کنیم و ۳۵۰ کیلوگرم را نیز به قیمت خرید یک واحد کالا در ۱۴ شهریور ضرب می‌کنیم تا بهای تمام شده موجودی کالای فروش رفته تعیین گردد.

به این ترتیب، از ۳۵۰ کیلو کالای پایان دوره شرکت سپیدار ۳۰۰ کیلوی آن  از خرید های ۲۵ دی ماه و بقیه آن ( یعنی ۵۰ کیلوگرم) از محل خریدهای ۱۴ شــهریور ماه اســت. لذا ۳۰۰ کیلوگرم را ضربدر قیمت خرید یک واحد کالا در ۲۵ دی ماه شــهریور  می‌کنیم و ۵۰ کیلوگرم را نیزبه قیمت خرید یک واحد کالا در ۱۴ شهریور ضرب می‌کنیم تا بهای تمام شــده موجودی کالاهای پایان دوره تعیین گردد.

لذا بر اســاس روش فایفو ( FIFO ) بهای تمام شدۀ کالای فروش رفته شرکت سپیدار در سال ۱۳۸۸ مبلغ ۵۹۳,۰۰۰ و بهای تمام شده موجودی کالاهای پایان دوره شرکت ۴۱۵,۰۰۰ ریال می شود.

گردش فرضی کالا در روش یادشده را به صورت زیر می توان نشان داد:

در روش اولین صادره از اولین وارده (FIFO) فرض براین است که کالایی که زودتر وارد شده زودتر هم خارج می شود.

در روش FIFO فرض بر این است که هر کالائی که زودتر خریداری شده زودتر نیز به فروش رســیده است لذا، بهای تمام شدۀ کالای فروش رفته و موجودی پایان دوره بر این اساس تعیین می شود.

به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
1/5 - (1 امتیاز)
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست