1. خانه
  2. آموزش حسابداری
  3. عملیات حسابداری تنخواه گردان، صندوق و بانک

عملیات حسابداری تنخواه گردان، صندوق و بانک

Rate this post

عملیات حسابداری تنخواه گردان، صندوق و بانک 

دارایی های هر مؤسسه وجوه نقد است. از این رو در تمامی مؤسسات، ثبت عملیات مالی و اعمال کنترل های مالی بر وجه نقد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در این بحث، عملیات حسابداری هر کدام از حساب های زیرمجموعۀ وجه نقد شامل صندوق، تنخواه گردان و بانک (عملیات حسابداری تنخواه گردان، صندوق و بانک) تشریح می شود

و در پایان نیز نحوۀ تهیۀ صورت مغایرت بانکی و مباحث مربوط به آن تشریح خواهد شد.

نرم افزار حسابداری

حساب صندوق

وجه نقدی، که در هر مؤسسه جهت انجام پرداخ تها و دریافت های روزمره مورد استفاده قرار م یگیرد، تحت عنوان صندوق در

دفاتر حسابداری ثبت م یشود. اگر چه امروزه با پیشرفت های به عمل آمده در عملیات بانک ها غالب مؤسسات سعی میک‌نند از دریافت

و پرداخت مستقیم پول در مؤسسه خودداری کرده و این امور را با استفاده از حساب های بانکی انجام دهند، ل کین ماهیت فعالیت برخی

از مؤسسات، دریافت و پرداخت وجه نقد در عملیات روزمره را اجتناب ناپذیر می نماید. از جملۀ این مؤسسات می توان به فروشگاه های

خرده فروشی اشاره نمود. این گونه مؤسسات ناگزیرند در عملیات حسابداری، از حساب صندوق خود استفاده کنند.

نرم افزار حسابداری

ثبت های حسابداری صندوق

از آنجا که حساب صندوق جزء دارایی ها است، افزایش آن بدهکار و کاهش آن بستانکار می شود چون هانطور که میدانیم افزایش در سمت راست معادلۀ اساسی حسابداری (دارای یها) بدهکار و کاهش آن بستانکار م یشود. افزایش در سمت چپ معادلۀ

اساسی حسابداری (بدهی ها و سرمایه) بستانکار و کاهش آن بدهکار میشود.

برچسب ها
به دنبال نرم افزار حسابداری و مالی هستید؟

نرم افزار یکپارچه سانیران با قابلیت های بی نظیر بهترین انتخاب را به شما می دهد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

دانلود رایگان

نرم افزار حسابداری

به این مطلب امتیاز دهید
Rate this post
این مطلب را به اشتراک بگذارید
فهرست